Image1\

Obsługa głosowania

W ramach standardowej usługi oferujemy:

 1. Przygotowanie programu i bazy danych do obsługi zgromadzenia:

  1. konfiguracja programu

   • napisy i elementy graficzne dopasowane do klienta.

   • ustawienie parametrów i danych dla zgromadzenia:

   • nazwa przedsiębiorstwa, dane adresowe,

   • rodzaj przedsiębiorstwa,

   • reprezentowany kapitał,

   • próg ważności głosowania.

  2. przygotowanie bazy danych uczestników uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu:

   • liczba głosów i akcji z podziałem na głosy i akcje imienne,

   • dane osobowe,

   • grupy i przydział uczestników do grupy,

   • pełnomocnictwa,

   • uprawnienia,

   • członkowie Komisji Skrutacyjnej.

  3. przygotowanie listy terminali i ewentualne przypisanie ich do uczestników, w zależności od wymagań klienta

 2. Przygotowanie sesji głosowania, zawierającej zbiór tematów do głosowania.

  1. przygotowanie tematów

  2. rodzaj głosowania (sposób głosowania),

   • typ głosowania (tak/nie, lista),

   • tajność,

   • wielkość głosowania,

   • uprawnienia do głosowania.

  3. przygotowanie list wyboru (opcji) dla głosowań na listę.

 3. Przygotowanie do sesji głosowania, przygotowanie sali i urządzeń.

 4. Rejestracja uczestników zebrania.
 5. Przygotowanie raportów wymaganych podczas rozpoczynania zebrania:

  1. lista zarejestrowanych uczestników zgromadzenia,

  2. raport udzielonych pełnomocnictw dla konkretnej osoby,

  3. raport udzielonych pełnomocnictw,

  4. raport obecności,

  5. raport obecności dla grupy,

  6. lista osób obecnych (bez tych, którzy udzielili pełnomocnictwo),

  7. lista osób obecnych,

  8. szczegółowa lista osób obecnych.

 6. Przeprowadzenie sesji głosowania:

  1. koordynacja przebiegu głosowania

  2. prezentacja wyników (także na rzutniku)

 7. Przygotowanie protokołów sesji głosowania:

  1. protokół sesji,

  2. protokół dla poszczególnych tematów

  3. protokół dla głosowania na listę